I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Sklep internetowy INNMEDIS Sp. z o.o działający pod adresem: https://innmedis.pl/sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
Właścicielem Sklepu jest firma INNMEDIS Sp. z o.o, ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce, NIP: 5130261428, Regon: 383845692
Adres do korespondencji oraz adres wysyłki i do zwrotu Towarów: INNMEDIS Sp. z o.o, ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane również:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
2) telefonicznie: +48516313763

II. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce
Adres e-mail: [email protected]
E-mail dla reklamacji: [email protected] 
Telefon: +48516313763

III. DEFINICJE:
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://innmedis.pl/sklep
Sprzedawca – INNMEDIS Sp. z o.o, ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce, NIP: 5130261428, Regon: 383845692

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność́ prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Konto Klienta – konto tworzone po rejestracji Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Dostawa– dostarczenie zamówionego towaru pod adres wskazany w złożonym zamówieniu, dostawa ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. Dostawa za granicę jest możliwa i może być wcześniej potwierdzona przez biuro Innmedis sp z o.o. (konsultacje mogą dotyczyć możliwości wysyłki, kalkulacji kosztów oraz ewentualnych ograniczeń przewoźnika). Terminy dostaw oraz koszty dostępne są na stronie sklepu w zakładce warunki dostaw.

Pliki Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajduję się zakodowane informacje o zalogowaniu, Towarach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień́ sortowania i widoku Towarów) oraz ustawień́ obsługi witryny.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia w Sklepie Klient może składać́ poprzez stronę internetową Sklepu. Składanie Zamówień́ nie wymaga uprzedniego zalogowania się Klienta w Sklepie. Po uprzednim zarejestrowaniu lub złożeniu zamówienia bez rejestracji w sklepie, wymagane są dane adresowe do wysyłki oraz faktury, jeśli jest wymagana, w przeciwnym wypadku wystawiany jest paragon dla osoby fizycznej.
Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
1) wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
2) zalogowanie się do Sklepu (dla klientów już posiadających konto w sklepie) lub dla nowych klientów zakupy bez logowania albo możliwość założenia nowego konta
3) podanie danych kontaktowych i danych do wysyłki

VII. PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Za pośrednictwem platformy płatniczej:
Przelewy24
PayPal
Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
Realizacja Zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
Towar dostarczany jest Kupującemu na terenie Polski zazwyczaj w terminie od 2 do 3 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia (maksymalnie w terminie 7 dni roboczych). W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce „Czas realizacji zamówień”.
Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres mailowy lub w oddzielnej przesyłce zrealizowanej przez Kuriera.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za granicę wyłącznie poprzez firmę kurierską. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty takiej dostawy, których wysokość jest ustalana indywidualnie ze Sprzedawcą.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów powinno być́ poprzedzone dokonaniem przez Klienta rejestracji. Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić́ formularz rejestracyjny podając następujące dane:
1)  aktywny adres e-mail;
2)  hasło do Konta Klienta;
3)  imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) albo firmę (w przypadku przedsiębiorców);
4)  adres miejsca zamieszkania (w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku pozostałych podmiotów);
5)  ewentualnie adres do doręczeń́ jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby;
6)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców;
7)  numer telefonu;
Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:
1)  zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin;
2)  przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w Regulaminie warunki;
3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
4) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
5) wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
6) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
7) oświadcza, że jest osobą uprawnioną do stosowania zakupionych produktów. Produkty umieszczone w sklepie internetowym firmy Innmedis Sp. z o.o. to wyroby medyczne zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie, przeznaczone są wyłącznie do stosowania przez osoby uprawnione.
Klient ma możliwość́ zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie.
Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.
W przypadku utraty hasła, można skorzystać́ z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić́ po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.
Sprzedawca może odmówić́ rejestracji Klienta, a jeżeli rejestracja została już dokonana – wypowiedzieć́ umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1)  działalność́ Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
2)  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć́ w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
3)  uzyskał wiarygodną wiadomość́ o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności;
4)  Klient narusza postanowienia Regulaminu.
Sprzedawca może wypowiedzieć́ umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się do Konta Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć́ umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać́ złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, jak i Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w pkt. II Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na [email protected]
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu do siedziby firmy na adres: INNMEDIS Sp. z o.o, ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce wraz z papierowym formularzem zwrotu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: INNMEDIS Sp. z o.o, ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Kurierem Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt. II Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Forteczna 8/6, 32-086 Węgrzce
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. II Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 18.05.2020 r., jest do pobrania TUTAJ.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
udostępnienie Regulaminu na stronie firmy Innmedis Sp. z o.o.
przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.