Badania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Małopolskim Centrum Biotechnologii są prowadzone dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pt. Zakup prac B+R niezbędnych do uruchomienia innowacyjnych usług medycyny estetycznej do terapii synergistycznych, umowa nr RPMP.01.02.03-IP.01-12 -0296/19-00, z 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU: opracowanie powtarzalnej metody izolacji, iniekcji osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz fibryny (PRF)
BUDŻET PROJEKTU: 199 826,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 169 852,10 zł
OKRES REALIZACJI: 25.02.2020 – 25.02.2022